Web@Click เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บไซต์
สร้างเว็บไซต์ ราคาเริ่มต้นเพียง 2,800 บาท/ปี!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางอีเมล์ info@webatclick.com หรือ โทร. 081-805-4570
** พื้นที่ Hosting พร้อมระบบสร้างเว็บสำเร็จรูป ซึ่งสามารถบริหารจัดการข้อมูล รองรับการทำงานส่วนบุคคล SME
และมืออาชีพด้านการตลาดเต็มรูปแบบ เว็บไซต์สำหรับบุคคล ธุรกิจและองค์กรใช้งานได้ทันที ภายใน 24 ชม. **


บริการหลังการขาย
Office Support
(02) 867 3371-2
(02) 962 3669

Hotline Support
(081) 805 4570
(089) 920 6929

Email Support
support@webatclick.com

Chat Support
support@webatclick.com

 

 
 
Logout

เงื่อนไขการสมัคร เปิดเว็บไซต์ หรือ จดโดทะเบียนโดเมน กับ Webatclick.com

ข้อ 1. ผู้ใช้บริการตกลงใช้พื้นที่บน Hosting ของ Webatclick.com ในการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการ โดยข้อมูล รูปภาพที่นำมาลงใน Web Site นั้น จะต้องถูกต้องและเป็นสินค้า และ/หรือบริการที่มีอยู่จริง โดยมีคุณสมบัติ และ คุณภาพตรงตามคำพรรณนาที่ระบุไว้หรือตามตัวอย่างทุกประการ และราคาสินค้า และ/หรือบริการเป็นราคาที่กำหนดเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า เป็นราคาที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับราคาขายที่กำหนดโดยร้านค้าอื่นทั่วไป และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รวมทั้งสินค้า และ/หรือบริการนั้นจะต้องไม่ขัดต่อ กฎหมาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อ 2. ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บ. Powerpoint เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบเว็บสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้นและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการบน Web Site แต่อย่างใด

ข้อ 3. ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการนี้ได้ โดยจัดส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนร้านค้าให้บริการให้แก่ บ. Powerpoint ทางไปรษณีย์ หรือโทรสารที่หมายเลข 02-8673373 เพื่อให้ทางบริษัทได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครและทำการลงทะเบียนร้านค้าตาม package ที่ผู้ใช้บริการต้องการ

ข้อ 4. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าในการขายสินค้า และ/หรือให้บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงข้อมูลซึ่งต้องมีรายการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ (Web Site)

4.1 รายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการซึ่งมีลักษณะที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือจารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

4.2 หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร พร้อมที่อยู่ในการติดต่อกลับของผู้ใช้บริการ

4.3 จำนวนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการต่อหน่วย ตลอดจนรายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการที่ชัดเจน

ข้อ 5. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งชื่อที่อยู่ที่ถูกต้องและเป็นความจริงต่อ บ. Powerpoint โดยผู้ที่ปรากฏชื่อบนร้านค้าและชื่อของเจ้าของบัญชีรับโอนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการ
ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน

ข้อ 6. ในการจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการใน Web Site

6.1 ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในคำขอใช้บริการนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

6.2 ผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่า บ. Powerpoint ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการจำหน่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้า
และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการ
6.3 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบรรดาค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการเองแต่เพียงฝ่ายเดียว

6.4 หาก บ. Powerpoint ตรวจพบว่ามีข้อความและ/หรือรูปภาพใดๆ ที่ปรากฏบน Web Site มีความไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บ. Powerpoint มีสิทธิลบข้อความและ/หรือรูปภาพนั้นๆ
ได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

6.5 ผู้ใช้บริการตกลงว่า การจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความประสงค์ของลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใช้บริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนพร้อมประกันความเสียหายเต็มมูลค่าสินค้าด้วย นอกจากนี้ผู้ใช้บริการ จะต้องดำเนินการจัดเก็บเอกสารยืนยันการส่งสินค้าทุกฉบับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่ บ. Powerpoint มีการร้องขอ

6.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล รูปภาพของสินค้า และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการที่นำมาลงใน Website ตามข้อ 1. ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งการแจ้งในกรณีที่สินค้า และ/หรือบริการนั้นหมด ยกเลิกการจำหน่าย หรือไม่ได้ให้บริการแล้ว

ข้อ 7. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบรรดาบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก บ. Powerpointและ/หรือเก็บรวบรวม
และ/หรือประมวลการให้บริการที่ผู้ใช้บริการได้จัดทำขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่สุด และสามารถยกขึ้นเป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้
และ/หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ โดยผู้ใช้บริการจะไม่โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 8. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้นำส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการเอง ถ้าผู้ใช้บริการไม่สามารถนำส่งสินค้าไปยังลูกค้าของผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือสินค้าเกิดชำรุด
สูญหายหรือเสียหายผู้ใช้บริการจะต้องทำความตกลงกับลูกค้าในเรื่องการชดใช้ราคาสินค้า และ/หรือการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยตนเอง
โดยจะไม่ทำให้บ. Powerpointต้องรับผิดชอบและ/หรือได้รับความเสียหายต่อกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 9. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง บ. Powerpointมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการเว็บสำเร็จรูป
ได้ทันที พร้อมทั้งยินยอมให้ บ. Powerpointมีสิทธิปฏิเสธการคืนเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ล่วงหน้าในการใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ได้ทั้งจำนวน และหาก บ. Powerpoint
ได้รับความเสียหายอย่างใดๆ อันเนื่องจากการฝ่าฝืนข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บ. Powerpointจนครบถ้วนตามที่เรียกร้อง
ทั้งนี้ การยกเลิกการให้บริการข้างต้นไม่ถือเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน
จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

เงื่อนไขสมาชิกเว็บไซต์
2.2 การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด

2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

2.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ Login name และรหัสผ่าน
ดังกล่าวไปใช้การใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย

2.5 ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

2.6 สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าร่วมทำการประมูลจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
 

แพคเกจ เว็บไซต์ทั่วไป

พื้นที่พร้อมโดเมนและระบบสำเร็จรูปสำหรับผู้เริ่มทำเว็บไซต์ส่วนตัว เว็บเฉพาะกลุ่ม หรือเว็บแสดงผลงาน Portfoio
จุดเริ่มต้นสำหรับโลกธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตของคุณ ซึ่งระบบจะรองรับอัลบั้มภาพ และการแสดงแคตาลอกสินค้าบริการ

แพคเกจ เว็บไซต์อีคอมเมิร์ช

พื้นที่สำหรับสร้างเว็บไซต์ธุรกิจเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ เน้นการสื่อสารด้วยอีเมล์ มี Function ระบบตะกร้าสินค้าระบบสมาชิก ระบบประวัติการสั่งสินค้า ให้เลือกใช้งานตามต้องการ
สำหรับมืออาชีพที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ทางธุรกิจ มีระบบการรับชำระเงินแบบออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต และระบบต่างๆมากมาย ซึ่งรวมถึงเราจะออกแบบ Template ให้กับคุณฟรี 1 รูปแบบ
 
ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนของเรา

 
สงวนสิทธิ์ 2005-2012 บริษัท เพาเวอร์พอยท์ โปรดักท์ จำกัด
ทะเบียนพาณิชย์อีเล็กทรอนิคเลขที่ : 0108414810615
บริษัท เพาเวอร์พอยท์ โปรดักท์ จำกัด
Coypyright © 2005-2013 Powepoint Product Co.,Ltd. All Rights Reserved.
69/118 Moo 4 Bangkradee Rd., Soi 8 Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Tel : (02) 867-3371-2 Fax : (02) 867-3373
Hotline : (081) 805-4570, (089) 920-6929